PDT ýeňil bejeriş enjamy nähili işleýär?

PDT yşyk çyrasysubkutan dokumalara aralaşýar.Mitokondriýa fotonyň ýagtylyk energiýasyny siňdirýär we energiýa berýär.Höweslendirilen mitokondriýa öýjükleriň has çalt köpelmegine we ýaş öýjükler ýaly işlemegine itergi berýän has köp ATP öndürýär.Örän ýagty çyra öýjük diwar çalşygyny ösdürýär we ganyň mikrosirkulýasiýasyny höweslendirýär.Öýjükleriň köpelmegini ýokarlandyrmak we gan aýlanyşyny gowulandyrmak bilen has köp kollagen we elastin öndürilýär, bu bolsa ajallaryň azalmagyna we bejeriş wagtynyň azalmagyna getirýär.Deri dikelýär we has ýaş, çalaja we sagdyn görünýär.

 

Ine mazmun sanawy :

PD PDT ýeňil bejergisiniň haýsy taraplary we zyýany bar?

PD PDT-iň ýolbaşçylygyndaky ýeňil bejergini alýan adamlara nähili garaýarsyňyz?

PD PDT ýeňil bejergisiniň netijelerini näçe wagt görerin?

 

PDT ýeňil bejergisiniň haýsy taraplary we zyýany bar?

Geçirilen gözlegler, PDT ýeňil bejergisiniň käbir düwnük kesellerini we öňünden döreýän lezýonlary bejermekde deriniň peselmegi ýaly täsirli bolandygyny görkezdi.Käbir artykmaçlyklary bar, meselem:

1. Dogry ulanylsa, uzak möhletli täsirleri ýok.

2. Çozmaz.

3. Adatça diňe gysga wagt gerek we köplenç ambulatoriýa amallary hökmünde ýerine ýetirilýär.

4. Ony gaty takyk ýerleşdirip bolýar.

5. Radiasiýa bejergisinden tapawutlylykda, PDT ýeňil bejergisi bir meýdanda näçe gezek gaýtalanyp bilner.

6. Adatça ýaranyň bejergisinden soň yzlar az ýa-da ýok.Adatça beýleki rak kesellerinden has arzan.Bedeniň bejerilýän bölegine baglylykda fotosensilizator ýa-da damar arkaly gana girýär ýa-da derä ulanylýar.Wagtyň geçmegi bilen bu derman düwnük öýjükleri tarapyndan sorulýar.Bejerilmeli ýerde ýagtylyk şöhle saçýar.Lightagtylyk, öýjükleri öldürýän ýörite kislorod molekulasyny emele getirip, PDT-iň ýolbaşçylygyndaky ýagtylyk bejergisiniň täsirine sebäp bolýar.Pdt-iň ýolbaşçylygyndaky ýeňil bejergisi, düwnük öýjüklerini iýmitlendirýän gan damarlaryny ýok etmek we immunitet ulgamyny rak keseline garşy duýduryş bermek arkaly hem işläp biler.

 微 信 图片 _20190325163014

Alýan adamlara dünýägaraýyş nähili?PDT ýeňil bejergi alyp bardy?

Adamlaryň köpüsi PDT ýeňil terapiýadan soň derrew gündelik işlerine gaýdyp gelýärler.Käbir adamlar derisini goramak we bejerilen ýeriň sagalmagyna kömek etmek üçin goşmaça çäreleri görmeli.

Saglygy goraýyş üpjünçiňiz, deriňizi goramaga kömek etmek üçin bejeriş meýdanyny ýapmagy maslahat berip biler.Saglygy goraýyş üpjünçiňiziň ulanýan fotosensilizatorlaryna baglylykda gysga wagtyň dowamynda durmuş ýörelgelerini üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin.Bu durmuş ýörelgeleriniň üýtgemegi aşakdakylary öz içine alyp biler:

1. Içerde bolmak.

2. Göni, ýagty ýa-da güýçli ýapyk yşyklardan gaça duruň.

3. Tebigy gün şöhlesinden gaça durmak üçin gorag eşikleri we şlýapalar geýiň.

4. Deňiz ýaly ýagtylygy görkezip biljek gurşawdan uzak durmak.

5. Kaskaly saç guradyjy ulanmazlyk.

6. Güýçli okamak çyralaryny ýa-da gözleg çyralaryny ulanmaň.

 

Netijeleri näçe wagtdan görerinPDT ýeňil bejergisi?

Bu siziň üýtgeşik ýagdaýyňyza bagly.Bedeniňizdäki ähli öýjükler fotosensilizatorlary siňdirýär, ýöne bu dermanlar adaty öýjüklerde sagdyn öýjüklerden has uzak saklanýar.Käbir fotosensilizatorlar derrew saglyksyz öýjüklerde ýygnanyp başlar.Beýlekiler täsirli bejergi üçin ýeterlik mukdarda ýygnamak üçin birnäçe sagat ýa-da birnäçe gün sarp edýärler.PDT ýeňil bejeriş bejeriş tertibi, alýan bejergileriň sanyny we ýygylygyny goşmak bilen, saglygy goraýyş üpjünçiňiziň bellän fotosensilizatorlaryna baglydyr.

 

Şanhaý Apolo Lukmançylyk tehnologiýasy, derini we estetiki talaplary kanagatlandyrmak üçin 40-dan gowrak ýokary derejeli PDT ýeňil bejeriş maşynlaryny taslady, ösdürdi we öndürdi, web sahypamyz : www.apolomed.com.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

 

 


Iş wagty: 17-2023-nji fewral
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk