ឌូបៃឌែមឌូបៃជុនទី ១៥ - ១៧ ទី ២០២០២០

ឌូបៃឌែមឌូបៃថ្ងៃទី ១៥ - ១៧ មិថុនា ២០២០

ស្តង់ APOLOMED ទេ។ សាល ៦, ៦១៦

សូមស្វាគមន៍ការទស្សនានិងមើលប្រព័ន្ធព្យាបាលដោយអំពូលភីឌីធីអិលធីឌី -៧៧០, ១២០០ ដ្យូមឡាស៊ែរ HS-៨១១N, CO2 ប្រភាគឡាស៊ែរ HS-៤១១ លម្អិត។ ទាំងអស់ជាមួយវេជ្ជសាស្រ្ត CE ត្រូវបានអនុម័ត។

QQ 图片 ២០១៩១២២៣០៩៥២១៩

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩